Allmänna affärsvillkor

item Industrietechnik GmbH

Version: Juni 2018

§ 1 Giltighetsområde, form 

(1) Dessa Allmänna affärsvillkor (”Villkor”) gäller för alla våra affärsrelationer med våra kunder (”Köpare”). Villkoren gäller endast om köparen är en företagare, en juridisk person inom offentlig rätt eller en kommun.

(2) Villkoren gäller framför allt för avtal avseende försäljning och/eller leverans av rörliga saker (”produkter”), oberoende av om vi tillverkar produkten själva eller beställer den hos underleverantörer. Om inte annat har avtalats gäller Villkoren i den version som gällde vid köparens beställning, resp. i den textform denne senast fick som ramavtal, även för liknande framtida avtal, utan att vi i varje enskilda fall måste hänvisa till Villkoren igen.

(3) Endast våra Villkor gäller. Köparens avvikande, motstridande eller kompletterande villkor blir endast och i den utsträckning en del av avtalet, i vilken vi uttryckligen godkänner. Detta krav på godkännande gäller alltid, exempelvis också när vi levererar till kunden utan förbehåll eftersom vi känner till köparens villkor.

(4) Individuella överenskommelser som vi i enskilda fall sluter med köparen (inklusive sidoöverenskommelser, kompletteringar och ändringar), framför allt vissa egenskapsgarantier eller användningsrekommendationer avseende våra produkter samt uppgifter om reparationstider- och frister, kräver, för att ha juridisk verkan, att vårt huvudsäte eller vår behöriga filial skriftligen bekräftar dessa. Våra externa medarbetare är behöriga att förmedla ordrar. En order gäller först som mottagen när vårt företag har skriftligen bekräftat den. Dessa individuella överenskommelser har företräde framför dessa villkor.

(5) Förklaringar och notisen från köparen, som har juridisk betydelse och som avser avtalet (t.ex. Bestämmelse av frister, bristinformation, upphävning eller reklamationer) ska skickas till oss skriftligen, d.v.s i skrift- eller textform (t.ex. brev, e-post, fax). Lagliga föreskrifter om form och andra intyg påverkas inte, särskilt vid tvivel om det som förklaras är legitimt.

(6) Hänvisningar till lagliga föreskrifters giltighet gäller endast som förklaring. Även utan en sådan förklaring gäller därför de lagliga föreskrifterna, om de inte omedelbart ändras eller uttryckligen utelämnas i dessa villkor.

§ 2 Avtalsskrivning

(1) Våra offerter är frivilliga och icke-bindande. Detta gäller även om vi har skickat köparen kataloger, tekniska dokument (t.ex. ritningar, planer, beräkningar, kalkulationer, referenser till DIN-standarder), övriga produktbeskrivningar eller underlag – även i elektronisk form, där vi förbehåller oss rätten till ägande och upphovsrätt; dessa får inte kopieras och göras tillgängliga för tredje part utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande.

(2) När köparen beställer produkten anses det vara en bindande avtalsoffert. Om det inte anges annat i beställningen har vi rätt till att anta denna avtalsoffert inom två (2) veckor efter att vi har mottagit den. En order måste har ett minsta beställningsvärde på 50 euro, med undantag för beställningar via items nätbutik. Beställningar är som grund bindande. Levererade produkter som inte uppvisar några brister tas endast tillbaka av item i undantagsfall eftersom det är smidigare och efter en särskild överenskommelse. I dessa fall fakturerar vi en lagringsavgift på 20 % av nettoförsäljningspriset för profiler och 10 % för tillbehörsartiklar. Tillskurna och monterade produkter tar vi inte tillbaka.

(3) Mottagandet kan antingen bekräftas skriftligen (t.ex. med orderbekräftelse) eller genom att leverera produkten till köparen.

 § 3 Leveransfrist och leveransfördröjning

(1) Angivna leverans- och lossningstider är alltid icke-bindande om inte annat avtalas i skrift. Leveranstiden börjar när köparen har skickat oss alla underlag, som nödvändiga tillstånd, frigivningar, klargöranden och tillstånd för planer, om de avtalade betalningsvillkor och andra plikter följs samt efter överenskommelse om alla tekniska frågor som parterna har förbehållit sig rätt till att klargöra vid avtalsskrivning. Om dessa förutsättning inte uppfylls i tid, förlängs leveranstiden på motsvarande sätt.

(2) Om vi inte kan följa bindande leveranstider av orsaker som vi inte kan påverka (tjänst ej tillgänglig), informerar vi genast köparen om detta och meddelar samtidigt den förmodade, nya leveranstiden. Om tjänsten inte är tillgänglig även inom den nya leveranstiden, har vi rätt till att helt eller delvist avstå från avtalet; vi betalar genast tillbaka det belopp som köparen redan har betalat. Som en otillgänglig tjänst i detta sinne gäller främst om vår underleverantör inte levererar till oss i tid, om vi har slutit en kongruent täckningsaffär, där varken vi eller vår leverantör är skyldiga, eller om vi i enskilda fall inte har ansvar för förvärv.

(3) När vår leveransfördörjning börjar bestäms enligt lagliga föreskrifter. I varje fall krävs dock en påminnelse genom köparen. Om vår leverans blir fördröjd kan köparen kräva en schablonersättning för fördröjningsskadan. Den schablonmässiga skadeersättningen är för varje slutförd kalendervecka av fördröjningen 0,5 % av nettopriset (leveransvärde), totalt dock maximalt 5 % av leveransvärdet om produkten levereras sent. Vi vi rätt till att intyga att det inte uppstod några skador för köparen eller endast en betydligt mindre skada än schablonersättningen.

(4) Köparens rättigheter enligt § 8 i dessa Villkor och våra lagliga rättigheter, framför allt om skyldigheterna utesluts (t.ex. på grund av att skyldigheten inte är möjlig att utföra eller har för stora krav och/eller på grund av efterarbete), bevaras.

§ 4 Leverans, risköverföring, leveranskontroll, mottagningsfördröjning

(1) Leveransen sker från lager, där leveransen också bearbetas och eventuellt efterarbete utförs. På köparens begäran och kostnad skickas produkten till en annan avsedd plats (fraktköp). Om inte annat har avtalats, har vi rätt till att själva bestämma fraktsätt (framför allt transportföretag, fraktväg, förpackning). En transportförsäkring tecknas endast om köparen kräver det. Köparen står för kostnaderna för försäkringen.

(2) Risken för tillfällig konkurs och tillfällig försämring av produkten överförs senast vid mottagning till köparen. Vid fraktköp går dock risken för tillfällig konkurs och tillfällig försämring av produkten samt fördröjningsrisken redan vid leverans av produkten över till speditören, fraktföraren eller en annan person eller köparen. Om en leveranskontroll har avtalats, överförs risken efter den. Även i övrigt gäller för en avtalad leveranskontroll de lagliga föreskrifterna av arbetsavtalslagen. För överlämnandet, resp. leveranskontrollen spelar det ingen roll om köparen är sen med mottagandet.

(3) Om köparen kommer i fördröjning med mottagandet, försummar denne en medverkanshandling, eller om vår leverans fördörjs av andra orsaker som köparen ansvarar för, har vi rätt till att kräva en ersättning för skador som uppstår på grund av detta inklusive merkostnader (t.ex. lagringskostnader). För detta fakturerar vi en schablonersättning på 0,5 % v nettopriset (leveransvärde) per kalenderdag, med början med leveransfristen eller – om ingen leveransfrist avtalats – med information om att produkten är klar att skickas.

Rätt till att intyga en större skada och våra lagliga anspråk (framför allt ersättning av merkostnader, rimlig skadeersättning, uppsägning) bevaras; schablonbeloppen räknas dock till andra ersättningsanspråk. Köparen har rätt till att intyga att det inte har uppstått en skada för oss, eller en betydligt mindre skada än det aktuella schablonbeloppet.

 § 5 Priser och betalningsvillkor

(1) Om inte annat avtalats i enskilda fall, gäller våra aktuella priser som gällde när avtalet slöts, och det från lager, exkl. moms. Dessa priser inkluderar inte uppställnings-, idrifttagnings- och monteringskostnader (se särskilda monteringsvillkor) samt förpackning, frakt, porto och försäkringskostnader. Dessa beräknas från giltiga arbets-, material- och övriga kostnader som gällde den dag vi lämnade offerten. Priser som anges i nätbutiken beräknas med priser för arbets-, material- och övriga kostnader som gällde när produkten lanserades. Om det uppstår extrakostnader eller högre kostnader mellan dagen när avtalets slöts och leveransdagen på grund av ändrade lagliga föreskrifter – framför allt tull, uthämtning, valutakurs – har vi rätt till att höja det överenskomna priser på motsvarande sätt. Detsamma gäller för kontrollavgifter.

(2) Vid fraktköp (enl. § 4 avs. 1 i dessa Villkor) är det kunden som betalar för fraktkostnader från lager och kostnader för en transportförsäkring som denne eventuell önskar. Eventuella tullavgifter, andra avgifter, skatter och övriga offentliga kostnader betalas av kund.

(3) Våra tjänster underligger i inlandet delvist speciella juridiska bestämmelser. Uppgifter om tulltariffnummer och skattesatser finns på vår orderbekräftelse, på följesedeln och vår faktura. Med mottagande av vår orderbekräftelse gäller som avtalat att de lagligt definierade faktureringsförutsättningar har uppfyllts.

(4) Köppriset förfaller och ska enligt kundens val betalas inom 14 dagar från fakturadatumet och leveransen, resp. uthämtningen, kontant med 2 % kassarabatt eller inom 30 dagar utan kassarabatt. Vi förbehåller oss rätten till eventuella avvikande villkor (förskottsbetalning, delbetalning, remburs o.l.). Vid utlandsleveranser kan vi kräva att en definitiv och bekräftad remburs skapas som ska betalas hos en av oss angivna banker, eller andra likvärdiga säkerheter. Vi skickar våra fakturor antingen per post eller elektroniskt via e-post. Vi har dock, inom ramen av en pågående affärsrelation, alltid rätt till att genomföra en leverans, helt eller delvist, endast mot förskottsbetalning. Vi informerar om ett lämpligt förbehåll senast med orderbekräftelsen. 

(5) Köparen blir sen med betalningen. Vid sen betalning tar vi ut ränta enligt gällande laglig räntesats. Vi förbehåller oss rätten att få skadeersättning för en mer omfattande fördröjningsskada. Gentemot företagare bevaras vårt anspråk på dröjsmålsränta.

(6) Köparen kan endast såvida rätt till debitering och återbetalning som dennes anspråk fastställs enligt lagen eller är obestritt. Vid leveransbrister bevaras köparens rättigheter.

(7) Om det visas efter att avtalet slöts (t.ex. vid ansökan om att skapa ett insolvensförfarande), att vårt anspråk på köppriset hotas på grund av kundens bristande förmåga att utföra sina skyldigheter, har vi enligt lagliga föreskrifter om vägran att utföra sina skyldigheter och – eventuellt enligt den avtalade fristen – rätt till att avstå från avtalet. Vid avtal om tillverkning av saker som inte kan ersättas med likvärdiga (specialtillverkning) kan vi genast avstå från avtalet; de lagliga föreskrifterna om fristens umbärlighet bevaras.

§ 6 Ägandeförbehåll

(1) Fram till fullständig betalning av alla våra nuvarande eller framtida fordringar som utgår från köpeavtalet och en löpande affärsrelation (säkrade fordringar) förbehåller vi oss rätten att de sålda varorna är vårt egendom.

(2) De varor som ägandeförbehållet gäller för får före fullständig betalning av den säkrade fordringen varken belånas till tredje eller användas som borgen. Köparen måste genast meddela oss om det föreligger en ansökan om ett insolvensförfarande eller om tredje part får åtkomst (t.ex. belåning) till varor som vi äger.

(3) Om köparens agerande strider mot avtalet, framför allt om köppriset inte betalas i tid, har vi rätt till att enligt lagliga föreskrifter avstå från avtalet och/eller kräva tillbaka produkten på grund av ägandeförbehållet. Att kräva produkten tillbaka betyder inte samtidigt att vi avstår från avtalet; utan att vi har rätt till att endast kräva tillbaka produkten och förbehålla oss rätten att avstå från avtalet. Om köparen inte betalar det obetalda köppriset, får vi endast utnyttja dessa rättigheter, om vi har gett köparen en lämplig betalningsfrist eller om en sådan betalningsfrist enligt lagliga föreskrifter krävs.

(4) Köparen har fram till återkallande (c) rätt till att fortsätta sälja och/eller förädla produkterna som står vi har ägendeförbehåll för i korrekt verksamhet. I detta fall gäller även de följande bestämmelserna.

(a) Ägandeförbehållet gäller för de produkter som uppstår genom förädling, blandning eller sammansättning av våra produkter, i deras fullständiga värde, där vi anses vara tillverkaren. Om vid en förädling, blandning eller sammansättning med produkter från tredje part denna parts äganderätt bevaras, så kommer vi att vara delägare i förhållande till fakturavärdet av de förädlade, blandade eller sammansatta produkterna. I övrigt gäller för produkten som skapas detsamma som för produkten som levererades under ägandeförbehållet.

(b) För fordringar mot tredje part som uppstår av vidareförsäljning av varan eller produkten, avstår köparen i sin helhet, eller i den höjd av vår möjliga medägande, enligt detta avsnitt som en säkerhet. Vi antar avståndet. Köparens plikter som anges i avs. 2 gäller även med hänsyn till fordringar som denna avstod från.

(c) Köparen har förutom oss fullmakt till att driva in fordringarna. Vi ålägger oss att dra in fordringen så länge köparen inte har betalt våra betalningsfordringar, om det inte föreligger brister i dennes förmåga att utföra sina skyldigheter och om vi inte kan använda ägandeförbehållet genom att utnyttja våra rättigheter enligt avs.3. Om detta är fallet kan vi kräva att köparen meddelar oss om de fordringar som denne avstod från och vem som är skyldig, anger alla uppgifter som krävs för indrivningen, skickar oss alla tillhörande underlag och meddelar gäldenären (tredje part) om avståendet. Dessutom har vi i detta fall rätt till att häva köparens behörighet till att sälja och förädla varor som står under ägandeförbehåll.

(d) Om våra fordringar är i sin helhet, till 125 %, säkrade med dessa avståenden, resp. förbehåll, friges överflödet av produkten eller förbehållsvaran till kunden på dennes begäran och enligt vårt val.

§ 7 Köparen garantianspråk

(1) För köparens rättigheter angående materiella skador och tillverkningsskador (inklusive felleverans och leverans av mindre antal, samt oprofessionell montering eller bristande monteringsanvisning) gäller de lagliga föreskrifterna om inte annat bestäms i efterhand. De lagliga specialföreskriften vid slutleverans av varan till en konsument bevaras alltid.

(2) Grunden för vårt ansvar för fel är framför allt överenskommelsen som slöts angående produktens beskaffenhet. Som överenskommelse om varans beskaffenhet gäller alla produktbeskrivningar, som ingår i det enskilda avtalet, eller de produktbeskrivningar som vi publicerade (främst i kataloger eller på vår webbplats).

(3) Om beskaffenheten inte har överenskommits, ska enligt lagliga regleringar bestämma, om det föreligger en brist eller inte. För offentliga yttranden av tillverkare eller andra tredje parter (t.ex. marknadsföring) har vi inget ansvar.

(4) Köparens garantiapråk förutsätter att denne har uppfyllt sina laglig kontroll- och anmärkningsskyldigheter. Om ett fel hittas vid leverans, kontroll eller senare, måste köparen genast skriftligen meddela oss om detta. I detta fall ska uppenbara brister skriftligen meddelas inom fem (5) arbetsdagar från leverans och vid kontroll av icke-uppenbara brister inom samma frist från att felen upptäcktes. Om köparen försummar att utföra en korrekt kontroll och/eller felanmärkning, har vi enligt lagliga föreskrifter inget ansvar för de inte, resp inte i tid, eller inte korrekt angivna felen.

(5) Om den levererade saken är bristande, kan vi välja om vi vill uppfylla våra garantiskyldigheter genom att åtgärda felet (förbättring) eller genom att leverera en felfri sak (ersättningsleverans). Vår rätt till att under lagliga förutsättningar neka förbättringen bevaras.

(6) Vi har rätt till att säga ett förbättringen vi är skyldiga beror på att köparen betalar det obetalda köppriset. Köparen har dock rätt till att behålla en i förhållande till felet lämplig del av köppriset.

(7) Köparen måste ge oss den tid och tillfälle som krävs för förbättringen som utgår från garantin, framför allt till att lämna in varan för kontroll. I fall av ersättningsleveransen måste köparen returnera den bristande saken enligt de lagliga föreskrifterna. Förbättringen inkluderar varken demontering av den bristande saken eller återmontering om vi inte var ursprungligen skyldiga till montering.

(8) Kostnader som krävs för kontroll och förbättring, framför allt transport-, väg-, arbets- och materialkostnader (ej: demonterings- och monteringskostnader) ska betalas av oss, om det verkligen föreligger ett fel. I annat fall kan vi kräva att köparen betalar de kostnader som uppstod i samband med oberättigat krävt åtgärdande av brister (framför allt kontroll- och transportkostnader), om det inte är så att köparen inte kunde identifiera att det inte är några fel.

(9) I brådskande fall, t.ex. vid risk för driftsäkerhet eller för att förhindra oproportionella skador, har köparen rätt till att åtgärda felet själv och få ersättning av oss för de kostnader som objektivt behövdes för att åtgärda felet. Vi måste bli informerade, om möjligt i förväg, om ett sådant eget initiativ. Rätten till eget initiativ föreligger inte, om vi hade rätt till att vägra en lämplig förbättring enligt de lagliga föreskrifterna.

(10) Om förbättringen misslyckas eller om en lämplig tidsfrist som köparen fastställde för förbättringen har gått ut eller om det på grund av lagliga föreskrifter är umbärligt, kan köparen avstå från köpavtalet eller kräva rabatt från köppriset. Vid ett oväsentlig fel föreligger dock inte rätten till att avstå från avtalet.

(11) Köparens anspråk på skadeersättning eller ersättning av onödiga kostnader föreligger även vid brister endast efter åtgärd enligt § 8 och utesluts i övrigt.

§ 8 Övrigt ansvar

(1) Om det inte framgår annat av dessa Villkor samt följande bestämmelser, har vi vid överträdelse av skyldigheter som bestäms i avtal och utanför avtalet ansvaret enligt de lagliga föreskrifterna.

(2) Vi har ansvar för skadeersättning – oberoende av vilken rättslig orsak – inom ramen av skyldighetsansvaret vid föresats och grov försummelse. Vid enklare försummelse har vi, med förbehåll för en mildare ansvarsnivå, enligt de lagliga föreskrifterna (t.ex. för noggrannhet i egna angelägenheter) endast ansvar

a) för skador som orsakades av dödsfall, personskador eller hälsoskador,

b) för skador från en inte försumbar skada av en väsentlig avtalsplikt (skyldighet dess uppfyllelse överhuvudtaget möjliggör att avtalet genomförs och på dess uppfyllelse avtalspartnern regelbundet litar och får lita på); i detta fall är dock vårt ansvar begränsat till ersättning av den förutsägbara, vanligt förekommande skadan.

(3) De ansvarsbegränsningar som framgår från avs. 2 gäller också vid överträdelse av skyldigheter, resp. till förmån av personer dess skuld är enligt lagliga föreskrifter vårt ansvar. De gäller inte om ett fel har medvetet döljts eller om en garanti för varans beskaffenhet har överförts, samt för köparens anspråk enligt produktansvarslagen.

(4) På grund av överträdelse av skyldigheter som inte består av en brist, kan köparen endast avstå från eller häva avtalet, om vi har ansvar för denna överträdelse. Köparens rätt till fri upphävning utesluts. I övrig gäller de lagliga förutsättningarna och rättsliga följderna.

 § 9 Preskription

(1) Avvikande från den allmänna, lagliga preskriptionstiden, pågår preskriptionstiden för anspråk på grund av materiella skador och tillverkningsskador ett år från leveransdatum. Om vi kom överens om en leveranskontroll, börjar preskriptionstiden med leveranskontrollen.

(2) Om varan är en byggnad eller en sak som användes i enlighet med det vanliga användningssättet för en byggnad som orsakade dess brister (material), är preskriptionstiden enligt den lagliga regleringen 5 år från leverans. Andra lagliga specialregleringar om preskription bevaras.

(3) De ovannämnda preskriptionstiderna i köplagen gäller även för skadeersättningsanspråk som utgår eller inte utgår från avtalet, som beror på ett varufel, om inte användningen av den regelbundna lagliga preskriptionen skulle i enskilda falla leda till en kortare preskription. Köparens skadeersättningsanspråk enligt § 8 avs. 2 sats 1 och sats 2 (a) samt enligt produktansvarslagen preskriberar dock uteslutande enligt de lagliga preskriptionstiderna.

§ 10 Slutbestämmelser

(1) För dessa villkor och avtalsrelation mellan oss och köparen gäller jurisdiktionen av Förbundsrepubliken Tyskland, utan enhetliga internationella lagar , framför allt FN-köplagen.

(2) Om köparen är företagare, juridisk person inom offentlig rätt eller en kommun är platsen för – även internationell – laga domstol för alla omedelbara eller senare tvister som uppstår från avtalsrelationen vårt huvudsäte i Solingen. Vi har dock enligt dessa Villkor eller enligt en enskild, föregående överenskommelse, alltid rätt till att klaga på den plats där leveransskyldigheten uppfylls eller vid köparens allmänna domstol. Huvudsaklig lagliga förskrifter, framför allt om omständigheter som kan uteslutas, bevaras.

(3) Köparen får endast överföra sina avtalsrättigheter- och skyldigheter till tredje part efter vårt skriftliga godkännande.

(4) Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna affärsvillkor inte lägre gäller, påverkar inte de andra regleringarnas giltighet. Bestämmelser som inte längre gäller anses som ersatta av sådana giltiga regleringar som är lämpade till att förverkliga affärssyftet av den bestämmelsen som inte längre gäller i den utsträckning som är möjlig.

Vill du ha personlig rådgivning?

Projektförfrågan

Vi hjälper dig med planeringen av dina projekt.
Individuellt och ytterst effektivt.

Konfigurera

Individuell och enkel planering online
- när som helst

Nätbutik

Beställ bekvämt och

enkelt när du vill!